-   اطلاعيه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 -- ۰۵ مهر ۱۳۹۶  .

-   پذيرفته شدگان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته -- ۰۲ مهر ۱۳۹۶  .

-   ثبت نام پذيرفته شدگان نهايي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) سال تحصيلي97-1396 -- ۲۷ شهریور ۱۳۹۶  .

-   اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ۹۷-۹۶ -- ۲۷ شهریور ۱۳۹۶  .

-   ثبت نام پذيرفته شدگان چهل و چهارمين دوره آزمون دستيار تخصصي رشته روانپزشكي -- ۱۳ شهریور ۱۳۹۶  .

-   برگزاري آزمون جامع علوم پايه پزشكي و پيش كارورزي -- ۰۲ شهریور ۱۳۹۶  .

-   ثبت نام از پذيرفته شدگان محترم چهل و چهارمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي -- ۰۱ شهریور ۱۳۹۶  .

-   سفر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شهرستان شاهرود و افتتاح چندين طرح عمراني در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -- ۳۰ تیر ۱۳۹۶  .

-   آموزش روش هاي تدريس و ارزشيابي از طريق مجله داخلي تكاپو و ارسال به اساتيد و برگزاري آزمون غيرحضوري جهت اساتيد و اعضاي هيأت علمي  -- ۲۷ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري كارگاه هاي دانشجويي مهارت اندوزي جهت دانشجويان پزشكي -- ۲۷ تیر ۱۳۹۶  .
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات