-   سفر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شهرستان شاهرود و افتتاح چندين طرح عمراني در دانشگاه علوم پزشكي شاهرود -- ۳۰ تیر ۱۳۹۶  .

-   آموزش روش هاي تدريس و ارزشيابي از طريق مجله داخلي تكاپو و ارسال به اساتيد و برگزاري آزمون غيرحضوري جهت اساتيد و اعضاي هيأت علمي  -- ۲۷ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري كارگاه هاي دانشجويي مهارت اندوزي جهت دانشجويان پزشكي -- ۲۷ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري كارگروه منطقه اي بسته آمايشي ارتقاي نظام ارزيابي و آزمون هاي علوم پزشكي -- ۱۹ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري سي و ششمين دوره آزمون ارتقاء و گواهينامه تخصصي دستياري تخصصي -- ۱۵ تیر ۱۳۹۶  .

-   آغاز فعاليت كارگروه هاي دانشجويان منتخب المپياد انفرادي -- ۱۵ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه دو نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه -- ۱۴ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري جلسه هم انديشي در خصوص اجراي كوريكولوم جديد پزشكي -- ۱۳ تیر ۱۳۹۶  .

-   برگزاري جلسه پيش دفاع پايان نامه يك نفر از دانشجويان مقطع Ph.D دانشگاه -- ۱۳ تیر ۱۳۹۶  .

-   جشنواره آموزشي دانشجويان حال و آينده آموزش عالي حوزه سلامت -- ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶  .
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات