برگزاري جلسه مديران حوزه آموزش دانشگاه در خصوص اولين دور جلسه هيات امناي مشترك دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سال 1396

در ساعت 11صبح روز شنبه 26 فروردين ماه 1396 جلسه اي به دعوت جناب آقاي دكتر حميد واحدي معاون محترم آموزشي دانشگاه با حضور كليه مديران حوزه آموزش (مديران ستاد معاونت آموزشي، روساي دانشكده ها و مدير برنامه تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي دانشگاه) به منظور هماهنگي و اخذ پيشنهادات هر حوزه در قالب دستور كار مناسب و با قابليت تسري به ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور جهت طرح در اولين دور جلسه هيات امناي مشترك دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور برگزار گرديد.

 

افزودن نظر


کد امنیتی
تصویر جدید

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات