شرح وظایف هیات اجرایی

دبيرخانه هيات اجرايي جذب داشگاه:

1-جذب اعضايي هيات علمي

2-هسته تحقيق و نظردهي

 

 

 شرح وظايف:

-1 شناسايي وتعيين نيازهاي دانشگاه به جذب اعضاي هیأت علمی درگروه هاي آموزشي و پژوهشي.

-2 تهیه متن فراخوان جذب اعضاي هیت علمی.

-3 چاپ متن فراخوان جذب اعضاي هیت علمی در وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و وزارت متبوع.

-4 تحویل فرم ها و مدارك متقاضیان.

-5 بررسی اولیه مدارك و مستندات.

-6 بررسی صلاحیت علمی متقاضیان.

-7 بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان.

-8 جمع بندي صلاحیت عمومی و علمی متقاضیان.

-9 تشکیل جلسه هیأت اجرائی جذب

-10 تهیه صورتجلسات هیأت اجرائی

-11 تكميل و ارسال پرونده هاي  متقاضیان به ترتیب اولویت به هیت مرکزي جذب.

-12 پیگیري نتیجه جلسه هیت مرکزي جذب.

-13  مجوز صدور احکام اعضاي تائید شده از سوي هیت مرکزي جذب.

-14 توجیه اعضاي هیت علمی جدیدالورود به قوانین دانشگاه و وزارت متبوع.

15- تهيه وارائه گزارشات مستمر براي مسوولين ذيربط.

16-انجام كليه امور پاسخگويي به استعلامات ساير دانشگاه ها.

 

 

 
دوشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات