فراخوان

- فراخوان عمومی معمولاً دو بار در سال در شهریور و بهمن به صورت متمركز انجام می شود.

- درابتدا جذب هيات علمي به صورت پیمانی مي باشد.

- اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیت علمی هیت اجرايی جذب دانشگاه است.

- تبدیل وضعیت اعضاي هیت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی در صورت احراز شرایط براي ارتقاء رتبه بالاتر انجام می پذیرد.

- تبدیل وضعیت اعضاي هیت علمی به رسمی قطعی منوط به احراز رتبه دانشیاري است.

- بعد از درج فراخوان در وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شاهرود و وزارت متبوع، متقاضیان ظرف 15 روز باید ثبت نام نمايند.

- فرم هاي (پرسشنامه و اطلاعات فردي) به همراه مستندات به دبیرخانه هیأت اجرائی جذب تحویل داده شود.

- فرم هاي 21 گانه براي بررسی صلاحیت علمی پر شود (توسط داوطلب)

و مستندات ضمیمه همراه فرم ها به دبيرخانه هیت اجرايي جذب تحویل داده شود.

- دبیرخانه افراد متقاضی را از نظر صلاحیت علمی و عمومی بررسی می نماید. ( ظرف مدت 3 تا6 ماه)

 

 

 
دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات