ليست فعاليتهاي اداره امور دانش آموختگان

آموختگان             

1 ارسال اسامي دانش آموختگان به آموزش جهت تسويه حساب

2-     تكميل فرم فراغت از تحصيل دانش آموخته از طريق مدارك داخل پرونده

3-     اعلام تاريخ فراغت از تحصيل دانش آموختگان

4-     اخذ و تأييد كارنامه كل دانش آموخته و پيگيري جهت اخذ امضاهاي بعدي و بايگاني آن

5-     اخذ مدارك ديپلم و پيش دانشگاهي و مقطع قبلي دانش آموخته از اداره آموزش و بايگاني آن در اداره امور دانش آموختگان

6-      امضاء برگه تسويه حساب دانش آموخته و تكميل كردن فرم فراغت

7-     تكميل و ارسال فرم فراغت از طريق پورتال به وزارتخانه و پي گيري جهت تأييد كردن آن و در صورت اشكال برطرف كردن مشكل و ارسال و تأييد مجدد

8-     صدور گواهي نامه موقت تحصيلي

9-     تأييد گواهي موقت و دانش نامه افراد

10-   صدور تأييديه تحصيلي موقت جهت شروع به طرح دانش آموختگان

11- صدور تأييديه تحصيلي جهت استخدام افراد

12- صدور تأييديه تحصيلي و ارسال ريز نمرات جهت دانش آموختگاني كه در مقطع بالاتر پذيرفته شده اند.

13- صدور تأييديه گواهي معدل جهت شركت در آزمون مقاطع بالاتر

14- صدور دانشنامه افراد دانش آموخته و پي گيري جهت گرفتن امضاءهاي لازم و سپس بايگاني آن در واحد

15- صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي

16-  تحويل دانش نامه به دانش آموختگان

17- اعمال بخشنامه ها  و دستورالعمل هاي موجود و جديد

18- استعلام سهميه پذيرفته شدگان كد 5 از سازمان سنجش

19- ارايه آمار فارغ التحصيلان به واحدهاي درخواست كننده

 
دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات