مديريت امور آموزشي

 مديريت امور آموزشي، يكي از واحدهاي تابعه معاونت آموزشي دانشگاه است. از آنجاكه اين مديريت كليه امور آموزشي دانشجويان را از آغاز ثبت نام تا بعد از فراغت از تحصيل به عهده دارد، آشنايي با شرح وظايف اين مديريت و واحدهاي تابعه آن براي دانشجويان عزيز ضروري مي باشد.

شرح وظایف:

-         نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، مقررات خدمات آموزشی دانشکده ها و واحدهای تابعه

-          مطالعه و بررسي آيين نامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي دانشگاه و شوراي عالي برنامه ريزي براي بازنگري و بهبود

               آنها.

-         تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب و نيز رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه و

              اظهارنظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.

-         مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي و عملي آنان.

-          بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزش جديد مصوب

-         بررسي و اظهار نظر در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد غيرمصوب و ارائه پيشنهادات لازم به شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها.

-          برنامه ريزي آموزشي وارزيابي دانشجويان .

-         همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش.

-          تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.

-         تشكيل كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن.

-         تشكيل شوراي تشويق دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن و پيگيري جهت اجراي مصوبات آن.

-          تشكيل دايره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات.

-          تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و ابلاغ به واحدهاي آموزشي.

-         صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان و معرفي به نظام وظيفه دانشجويان.

-         نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان، ثبت و نگهداري آنها .

-         ایجاد و حفظ هماهنگی میان دانشکده ها و موسسات تابعه دانشگاه در زمينه فعالیتهای خدمات آموزشی و نيز همکاري جهت  استفاده از امكانات

              و تجهيزات كمك آموزشي.

-         نظارت بر صدور ريزنمرات و گواهينامه ها، دانشنامه ها و تاييديه‌تحصيلي دانش آموختگان.

-         همكاري با وزارت متبوع درخصوص برگزاري آزمونهاي متمركز سراسري از جمله علوم پايه، پيش كارورزي

-         برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات دانشجويي و آموزشي و همچنين

             دانش آموختگان.

-         تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح با همکاري واحد آمار و انفورماتيک دانشگاه.

 
دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات