اهداف معاونت آموزشي:

اهداف معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ، تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی ، جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء دانش و مهارت های ایشان به روش های علمي، در جهت تأمین نیازهای جامعه به نیروی انسانی کارآمد در حیطه سلامت می باشد . در این راستا ضمن استفاده از اطلاعات موجود و نظرات کارشناسان عالی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی نموده و با بازنگری و تدوین قوانین، زمینه هایی پویا، در جهت تأمین نیازهای اساسی، جدید و واقعی دانشگاه فراهم می آورد.

حوزه معاونت آموزشی با برنامه ریزی در جهت ارتقاء شاخص های کیفی و کمی در حیطه آموزش، نقش موثري در رتبه بندی و اعتبارسنجی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، ایفا مي نماید.

استفاده از یافته های پژوهش های کاربردی در حیطه آموزش و یادگیری ، این معاونت را در جهت جلب رضایت مراجعین و سایر استفاده کنندگان خدمات آموزشی یاری می رساند.

 وظايف معاونت آموزشي:

- تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر اجراي آنها

- برقراري ارتباط با ساير مراكز آموزشي در داخل و خارج از كشور

- بررسي طرح ها در زمينه تغيير يا توسعه برنامه آموزشي

- نظارت بر واحد هاي تابعه و نظارت بر حسن اجراي وظايف آنها

- اخذ مجوز رشته هاي تحصيلي جديد

- رسيدگي و كسب اطلاع از وضعيت تحصيلي بورسيه ها

- اعطاي بورس ، جذب و استخدام كادر هيات علمي دانشگاه و متخصص

 

 
دوشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۷
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات